S čím jde Kul.turista do roku 2024?

Před Velikonocemi proběhla první setkání ze série vzdělávacích workshopů (tzv. capacity buildingu) v rámci letošního Kul.turisty. Zvlášť pro komunity města a pak organizace z Platformy 28 Domů. Několik zástupců celkem šesti komunit / organizací se postupně sešlo u jednoho stolu, vzájemně si představili a rozvíjeli společně své projekty, sdíleli své vize a plány, dávali zpětnou vazbu. 

Kul.turista ve MĚSTĚ

Tím, že Kul.turista podporuje kulturní aktivity obyvatel, jejich kreativní a umělecké vyjádření, stává se příležitostí pro všechny zapojit se do programu EHMK. Kul.turista podporuje komunitní a sousedské akce, které pak obohacují a rozšiřují kulturní nabídku v okrajovějších částech města, tvoří ji tak přístupnější a zároveň umožňuje přinášet nový pohled na místo, ve kterém obyvatelé žijí, nebo ho oživují, případně zabydlují veřejný prostor.

Dlouhodobým cílem Kul.turisty je budovat silné a samostatné komunity a odolná sousedství - pečovat o ně, podporovat je.

Účastníci / komunity zařazené do letošního programu Kul.turisty byly vybrány na základě otevřené výzvy. Do té se komunity hlásily se svými projektovými záměry. Ty budou během roku dopracovávat a rozvíjet, budou se inspirovat v oblastech jako je práce s umělci, zapojování veřejnosti, udržitelnosti a přístupnosti. Komunity tak posunou své akce a výstupy na skvělou a mnohem vyšší úroveň - zároveň přitom odpovědně a v rámci svých možností.

1. Komunita Lineckého předměstí - Povltaví s projektem rozvoje komunitní zahrady.

Ta vznikla v loňském roce v areálu místní školy (ZŠ Grünwaldova). Zahradu chtějí proměnit na místo pro setkávání, vhodné pro sousedské aktivity a dodat ji koncept ucelenějšího (kulturního) programu. Do svých činností chtějí v budoucnu více zapojit místní žáky. V zahradě by se měla odehrát i část programu každoroční letní sousedské slavnosti. Jednou z výzev, před kterou komunita stojí, je vymyslet nový a uspokojivý název své čtvrti, se kterým se místní obyvatelé nyní neztotožňují.

2. Komunita Sousedé z Havlindy s projektem Živá paměť Havlindy.

Propracovaný projekt, který zapojuje starousedlíky a sbírá paměť čtvrti. Hledají ideální způsob, jak příběhy zachycovat a dál vyprávět a prezentovat veřejnosti. Velmi aktivní a člensky rozsáhlá komunita - jak se ale nepřehlcovat, jak dělat věci pro radost?

3. Komunita obyvatel Smetanky s projektem oživení ulice (B. Smetany).

Komunita “jedné ulice” na Pražském předměstí, která se snaží pracovat a zapojovat všechny své obyvatele. Řeší kde a jak se scházet, jaké aktivity a jaká jejich forma je pro ně vhodná a jaké potřeby jsou ty nejdůležitější. Jak ze sousedů udělat parťáky? Jak z ulice udělat místo, které potěší nejen své obyvatele? Může nabídnout odpočinek a zároveň i drobné, atraktivní a vhodné aktivity pro všechny obyvatele - třeba i zbytku města?

4. Spolek obyvatel Kaliště Třebotovice s projektem setkání rodáků v keramické dílně, spojený s fyzickým záznamem historie obcí, krajiny i její krásy formou komentované procházky.

Spolek dlouhodobě (již přes dvacet let) zkoumá historii a krajinné souvislosti dvou obcí. Sází aleje, obnovuje cesty. Jak ale zapojovat do aktivit i nově příchozí, mladé obyvatele, jak a jakou formou jim přiblížit místo jejich společného života? Jak se dostat za ploty, udělat z hasičárny nebo keramické dílny místo setkávání všech obyvatel? A jak a proč dát o jejich činnosti vědět všem obyvatelům města, jehož jsou oficiálně součástí?

5. hROM CB s projektem C-booku.

C-book je katalog nebo možná i knížka plná inspirativních osobností. Může se stát nástrojem pro pochopení “jiné” kultury, sloužit jako prostředek mezikulturního dialogu a propojení. Můžou to být přednášky, pracovní listy, besedy, workshopy, hudba, tanec… Jak se ale neztratit v nekonečné míře inspirace a možností, který tento prostředek nabízí? Jak k projektu přistoupit odpovědně a tak, aby fungoval pro všechny členy Májské komunity?

6. Možnost účastnit se setkání Kul.turisty dostalo ještě i Salesiánské středisko dětí a mládeže ČB s projektem klubovny na náměstí u KD Vltava.

Klubovna bude nabízet programy pro děti a mladé a má ambice se napojit na lokální komunitu sídliště Vltava. Vytvořit bezpečné místo pro setkávání a prostor pro atraktivní aktivity nejen pro starší děti. Zároveň by chtěli oživit vyprázdněné náměstí.


Celkem proběhne v roce 2024 v rámci Kul.turisty pro komunity celkem pět setkání. Postupně se seznámí a zdokonalí v různých oblastech důležitých pro jejich fungování, rozvinou své dovednosti, osvojí nástroje potřebné k samostatnému fungování. Ale také si zkusí nové věci - přizvat ke svým činnostem umělce, mít společné zážitky, otestují si nové možnosti a  způsoby práce i vedení projektů. Vzájemně se budou inspirovat a posouvat, mít prostor pro sdílení. Budou společně sbírat nové zkušenosti a odhodlání věci měnit, brát je do vlastních rukou a nebát se změn, testovat, poslouchat jiný názor.

Kul.turista v REGIONU

Součástí Kul.turisty je i podpora samostatných kulturních organizací kraje v práci s komunitami v místě jejich působení - děje se tak prostřednictvím Platformy 28 Domů. Právě tyto organizace jsou místním obyvatelům nejblíž nebo chápou potřeby místních komunit nebo vytvářejí komunity vlastní.

V open callu jsme vybrali pět z nich, které letos program Kul.turisty v kraji takto otestují.

- s projektem komunitní zahrady Bílý Vigvam. Kralova vila kolem sebe vytvořila neuvěřitelně silnou komunitu lidí, kteří ji chtějí zachránit, upozornit na její výjimečnost i možnosti využití. Nyní se je snaží rozšířit o prostor bývalého ovocného sadu / zahrady za domem, kterou by chtěl spolek zpřístupnit veřejnosti. “Chtějí z ní vytvořit malý ráj, místo, kde je lidem dobře, stejně jako členům spolku a návštěvníkům ve vile”. K zahradnickým pracem se již nyní přidala prachatická nezisková organizace Stroom Dub, která začleňuje lidi s mentálním postižením zpět do společnosti a činnosti a aktivity na zahradě klienti nesmírně cení.

- která se z ne-obyčejného zahradnictví stala místem pro setkávání místních a chce jím být stále více otevřená. Jak místní lépe zapojovat? Jak oslovit mladé a děti? Jak odvyprávět příběh místa? Jak rozvíjet a budovat program místa a jak pečovat o svou vlastní komunitu?

- s projektem Propojeni krajinou - jehož tématem je ochrana a úcta ke krajině. Formou potulky, chůze nebo výpravy skupina lidí objevuje novým a osobitým způsobem krajinu těsně za humny i dál. Komu náleží? A jak si ji osvojit? Jak ji bude interpretovat polootevřená skupina básníků, ilustrátorů, fotografů / umělců - chodců? Jaké může vyvolávat pocity? A jak jistebnickou krajinu můžeme uchopit, procítit a prožít my při pohledu na výstupy / mapu / výstavu jakožto diváci? Ochrana a úcta ke krajině

- projekt zabývající se architekturou, designem, veřejným prostorem a krajinou. Místo s velkou zkušeností s danou tématikou a přesahem do témat jako je šetrnost, udržitelnost, ekologie. Pořádají kulturní akce, výstavy. Daří se jim ale soustavnou osvětou vyvolávat u místních zájem o veřejný prostor a jeho interpretaci? Co by mělo ve veřejném prostoru stát a proč a jak do této debaty více vtáhnout místní?

- rezidenční a kulturně-komunitní prostor Ctiborova mlýna, který ožívá a tvoří unikátní místo zvané Cesta. Kulturní akce, které se tu konají, komunitní bydlení nebo i zahrada, která generuje i celou řadu potravin, slouží všem táborským. Téma samostatnosti a soběstačnosti skvělé slouží při tvorbě pravidelného kulturního programu, ale inspirativní by místo mohlo být i pro další uměleckou činnost, účastníků rezidencí a přinést tak další inspiraci a propojení.

Programu se účastní i broumovská Fara Hoprich spolupracující na komunitním projektu s Villou Strooikaas:

Jak se nechat inspirovat a propojit s organizacemi z Jihu Čech? Přes Kul.turistu! Projekt bude financován napřímo Českou spořitelnou, ale předávání zkušeností a inspirace, které jsou cenné pro organizace z obou regionů, umožňuje vše sdílet v průběhu celého roku.

Pro region jsou naplánovány celkem tři setkání a workshopy zaměřené na posílení práce s komunitami, využití spolupráce komunity s umělcem / kreativcem - jeho zapojování do procesu tvorby, participace a účast místních obyvatel na utváření programu,možnosti jejich zapojování, ale i vzájemnou inspiraci, propojování organizací a společné sdílení (potřeb, témat, zkušeností).

Kul.turista do roku 2028

Projekt a program Kul.turisty zapojuje a bude nadále zapojovat organizace a místní komunity v celém regionu. Každý rok vyzveme obyvatele k tomu, aby si uspořádaly vlastní akce a realizovaly své projekty, v jejichž organizaci EHMK obyvatele podpoří sérií vzdělávacích workshopů. Výsledkem bude přibližně deset lokálních akcí, které se v rámci Kul.turisty uskuteční po celém Jihočeském kraji v průběhu každého roku.

Výzvu pro rok 2025 otevřeme již na podzim 2024. 

Zapojení do programu Kul.turisty komunitám města i organizacím regionu dále umožňuje během roku konzultovat konkrétní projekty, rozvíjet je o spolupráci s umělcem - což je pro EHMK důležité téma a posouvá to systematicky práci s komunitou na jinou a ojedinělou úroveň. Konzultace budou probíhat i letos - a to s Ondřejem Horákem, kurátorem projektu Kul.turista, lektorem, autorem výstavních, vzdělávacích a sociálně angažovaných projektů, propagátorem současného výtvarného umění a participativního přístupu v umění.

Nedílnou součástí programu je i vzájemná inspirace zúčastněných, sdílení zkušeností a propojování - Kul.turista bude pro to bude i v dalších letech neúnavně vytvářet příležitosti. Do roku 2028 chce navíc postupně propojit komunity z tzv. trojmezí (jižních Čech, horního Rakouska a dolního Bavorska), které se budou prostřednictvím komunitních a kulturních akcí poznávat, vyměňovat si nápady a učit se od sebe navzájem.

Další ambicí Kul.turisty je založit tradici celoměstské oslavy / jednodenního happeningu s důrazem na zapojení všech obyvatel. V roce 2024 se odehraje 20.6. a jeho tématem bude hudba.