Kulturní strategie

Dlouhodobý a udržitelný rozvoj kultury musí stát na pevných strategických vizích města. Proto jsme k tvorbě nové kulturní strategie pro období 2023 - 2035 přizvali specializovanou společnost Krokem s.r.o. - člen Kreia group, aby nám v úzké spolupráci s klíčovými aktéry a osobnostmi města pomohla tuto strategii vytvořit. Město má tak poprvé ve své novodobé historii kulturní strategii!

Co to je kulturní strategie?

Kulturní strategie definuje oborovou vizi a strategické směřování města v oblasti kultury, stanovuje konkrétní podmínky pro rozvoj prostředí (podhoubí) a systém podpory kultury ve městě a definuje, jakým způsobem má město k podpoře přistupovat.

Proč se věnujeme kulturní strategii během kandidatury na EHMK 2028?

Kandidatura na EHMK 2028 vytváří prostředí pro změny v kulturní a společenské sféře města i kraje. Městu pomáhá najít pro tyto sféry vizi a rozvíjí je. Je úzce provázaná s kulturní strategií, kterou v případě zisku titulu naplňuje a přináší do města spolu s místními aktéry projekty nad rámec této strategie.

Proč strategie vzniká? Jaké jsou její cíle?

  • Definovat roli kultury v rámci strategického směřování statutárního města České Budějovice.
  • Stanovit roli města v oblasti kultury a umění a zapojení dalších institucí a aktérů.
  • Zdokonalit koncepci systému správy a podpory kultury (posílit orientaci na strategické řízení a monitoring), zefektivnit grantové řízení, přinést inovativní (neekonomické) přístupy v podpoře kultury.
  • Připravit sdílenou vizi rozvoje kulturně-kreativního kapitálu města, která přispívá k řešení současných socio-ekonomických problémů a větší konkurenceschopnosti města (braindrain, atraktivita lokality apod.).
  • Vymezit role příspěvkových organizací v kultuře zřizovaných statutárním městem České Budějovice.
  • Analyzovat stav a podmínky fungování kultury na úrovni města a navrhnout opatření pro jejich zlepšení, za účelem zajištění udržitelného rozvoje kultury a kulturních a kreativních průmyslů.

Kdo strategii připravil?

  • Město České Budějovice - zadavatel

  • Budějovice 2028 z.s. - hlavní koordinátor všech aktivit v rámci kandidatury města včetně koordinace tvorby kulturní strategie a její kvalitativní kontroly. Spolek je svoji činností pověřen Radou města. Zodpovídá se přímo Radě města, I. náměstkovi primátora Mgr. Juraji Thomovi.
  • Krokem s.r.o. člen Kriea group - tvorba kulturní strategie města a příprava dílčích podkladů pro přihlášku na EHMK 2028. Zodpovídá se přímo Radě města, I. náměstkovi primátora Mgr. Juraji Thomovi
  • Odbor kultury a cestovního ruchu statutárního města České Budějovice - administrátor všech aktivit spojených s přípravou kandidatury, pravidelně s nimi komunikujeme a řešíme dílčí kroky.

Bylo pro nás klíčové připravovat strategii s aktéry, kterých se týká a odborníky, kteří mají vůli vyjadřovat se k dění a chuť aktivně zapojit se do plánování podoby kultury v našem městě. Součástí přípravy strategie byly proto tři participativní workshopy.

1.WORKSHOP

REALIZOVÁN 26.11. 2021

Workshop k analytické části strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslu města České Budějovice na období 2023 - 2035.

2. WORKSHOP

REALIZOVÁN 11. 2. 2022

II. Workshop na téma práce na kulturních pilířích pro vize města proběhl v KD Slavie. Workshopu se zúčastnilo cca 60 lidí.

3. WORKSHOP

REALIZOVÁN 11. 4. 2022

Workshop k tvorbě konkrétních opatření a akčního plánu implementace. 

Podklady pro 3. workshop

Účastnící II.Workshopu k tvorbě kulturní strategie v KD Slavie.

Co strategie obsahuje?

1. Analytická část

Koncem roku 2021 byly zpracován analýzy, díky kterým jsme zjistili stav území, místní kulturní infrastruktury, významných kulturních aktérů a jejich potřeb, stejně jako potřeb místních obyvatel vzhledem ke kultuře.
Dále jsme pročetli aktuální strategické dokumenty města, kraje, státu a EU. Analýza byla doplněna o kvalitativní výzkum kulturního antropologa o vazbách na území města a kvalitativní výzkum potřeb obyvatel v oblasti kultury.

Souhrn analytické části strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslu města České Budějovice na období 2023 - 2035

2. Návrhová část

Jako každá správná strategie obsahuje vizi, cíle, priority a opatření. Součástí byl participativní workshop se zainteresovanými lidmi, kde jsme společně hledali vizi města v oblasti kultury a hlavní priority / cíle.

3. Implementační část

V implementační části se zabýváme konkretizací stanovených cílů a jejich realizací. Stanovujeme implementační pravidla, která popisují způsob realizace (implementace) strategického dokumentu, především definujeme, popisujeme a nastavujeme řídící strukturu, systém řízení implementace a organizace naplňování strategie po jejím schválení (mj. role, odpovědnosti a pravomoci jednotlivých aktérů, harmonogram, rozpočet, přehled aktivit, systém monitorování a vyhodnocování strategie, proces tvorby akčních plánů ap.).

4. Akční plán a zásobník námětů

Akční plán je připraven tak, aby bylo možné se hned po schválení nové koncepce věnovat její realizaci. Obsahovat konkrétní projekty nebo aktivity, které by měly být realizovány v nejbližších letech. Akční plán je navržen jako otevřený pracovní dokument, který by měl být průběžně aktualizován, zpřesňován a doplňován. Horizont Akčního plánu navrhujeme na 2 roky s rámcovým výhledem na další 3 roky.

Na závěr zpracujeme seznam/zásobník projektových námětů, který bude obsahovat přehled všech aktivit/projektů plánovaných k realizaci, či minimálně k jejich přípravě, na období platnosti strategického plánu.

Váš názor nás zajímá 🙌🏽

Máte připomínky nebo dotazy k procesu vzniku kulturní strategie nebo její výsledné podobě? Napište nám!

popisek

Team KREIA.CZ

Přímý kontakt na členy týmu KREIA.CZ 👉🏽 Tereza Raabová & Ondřej Špaček

DĚKUJEME
za vaši spolupráci a zájem vytvořit kvalitní a dlouhodbě udržitelné kulturní prostředí v Českých Budějovicích a okolí.

Buďte v obraze. Odebírejte novinky
o kandidatuře a kulturní inspiraci

Sledujte naši cestu