Výběrové řízení na výkonného ředitele/ku z. ú. České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028

České Budějovice získaly titul Evropské hlavní město kultury 2028. K zajištění jeho úspěšné realizace založilo město zapsaný ústav, který hledá pro následující roky výkonného ředitele / ředitelku.

Ředitel/ka bude zodpovědný/á za nastavení strategie implementace titulu EHMK a jeho řízení. Kromě vedení samotného ústavu bude zodpovědný/á za tvorbu prostředí, ve kterém bude tým a partnerské organizace realizovat plány z přihlášky a tvořit inovativní program vysoké umělecké kvality. Ten má za cíl přilákat návštěvníky z celé ČR a Evropy a dlouhodobě přispívat k zvýšení kvality života ve městě a Jihočeském kraji.

Zastřešujícím tématem českobudějovické přihlášky je (PERMA)KULTURA, tedy trvale udržitelný rozvoj kultury. Úkolem zapsaného ústavu je tvorba tohoto prostředí skrze realizaci programu, zapojení veřejnosti, rozvoj lidských kapacit v kulturním a kreativním sektoru a tvorba mezioborových spoluprací. Klíčovým je pro tento účel napojení zapsaného ústavu i jihočeského kulturního a kreativního sektoru na evropské sítě, organizace a partnerská města. 

Co budete jako ředitel/ka zapsaného ústavu dělat?

 • Stanovovat dlouhodobé strategické cíle titulu EHMK 2028 v návaznosti na vítěznou přihlášku (bidbook), dohlížet na jejich implementaci a vytvářet pro ni podmínky.
 • Plnit povinnosti statutárního orgánu dle zakládací listiny (odkaz níže).
 • Nastavovat procesy v rámci zapsaného ústavu, vést tým a strategicky ho rozvíjet.
 • Řídit rozpočty v rámci organizace a zodpovídat za jejich čerpání.
 • Zodpovídat za finanční plánování a realizaci projektů s celkovým rozpočtem 32,5 mil. EUR (pouze neinvestičních projektů).
 • Zajistit provázanost plánovaných investičních projektů města a kraje se strategií a programem EHMK 2028.
 • Získávat a řídit finanční prostředky od třetích stran (Evropských fondů, sponzorů).
 • Vytvářet prostředí spolupráce na úrovni kraje, regionu a státní veřejné správy pro hladkou implementaci titulu EHMK a rozvoj kulturních a kreativních odvětví.
 • Zajišťovat informovanost a navazovat vztahy s politickou reprezentací, městem, regionem, Ministerstvem kultury, vládou, Evropskou komisí a dalšími důležitými stakeholdery.
 • Navazovat spolupráci v rámci evropských sítí, partnerských měst a organizací, vytváření mezioborových a mezisektorových partnerství.
 • Zodpovídat za reprezentaci a komunikaci celého projektu.
 • Zodpovídat za kvalitní monitoring a evaluaci celého procesu.
 • Reportovat a komunikovat s Evropskou komisí ve vztahu k realizaci projektu.

Co musíte splňovat:

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu,
 • praxe v oblasti kultury 5 let, z toho minimálně 3 roky ve vedení organizace,
 • znalost právního řádu České republiky, především právní problematiky v oblasti kultury, znalost ekonomických i právních rámců pro fungování zapsaného ústavu,
 • zkušenosti s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů a jejich naplňováním,
 • znalost ekonomického (finančního) managementu organizace,
 • orientace v oboru, kulturní přehled a přehled v problematice kulturních a kreativních průmyslů na úrovni ČR a EU,
 • výborné organizační a manažerské schopnosti,
 • vyjednávací schopnosti, komunikativnost,
 • znalost českého i anglického jazyka na úrovni C2,
 • pokročilá znalost práce s PC,
 • trestní bezúhonnost a splnění obecných požadavků na funkci statutárního orgánu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Co práce pro zapsaný ústav nabízí? 

 • rozmanitou práci na plný úvazek,
 • možnost být u realizace největšího kulturního projektu, který se v ČR opakuje jednou za 13 let,
 • příležitost stát se pevnou součástí sítě měst EHMK a sítí a platforem New European Bauhaus, Pact for skills, Culture Next, Creart, Magic Carpets a další,
 • práci v inspirativním a kreativním prostředí,
 • flexibilní pracovní dobu,
 • kancelář v historickém centru Českých Budějovic,
 • 5 týdnů dovolené,
 • pracovní smlouvu o výkonu funkce statutárního orgánu dle funkčního období a pravidel uvedených v zakládací listině zapsaného ústavu.
 • Finanční ohodnocení: 60–70 tis. Kč
Předpokládaný nástup do funkce: na základě domluvy v rámci 1. čtvrtletí 2024.

Prestižní titul EHMK je obrovskou šancí představit kulturní prostředí města a kraje celé Evropě.

Zároveň je to po třinácti letech silný impuls pro kulturu v celé České republice.

CO MUSÍ PŘIHLÁŠKA OBSAHOVAT!

1. Strukturovaný profesní životopis 

 • obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech a působení v jiných profesně blízkých organizacích.

2. Motivační dopis a kontakty na 3 reference.

3. Návrh koncepce rozvoje zapsaného ústavu:

 • Stanovení vize, strategických cílů a opatření ve vztahu k implementaci titulu Evropské hlavní město kultury 2028 dle vítězné přihlášky (bid booku).

 • Maximální rozsah 10 stran

 • Koncepce kandidátů postupujících do 2. kola budou po konci výběrového řízení zveřejněny

4. Přihlášku k zařazení do VŘ

 • osobní dotazník

 • poučení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů
  vše k dispozici na webových stránkách MMČB v sekci volná místa

5. Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

6. Výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • cizí státní příslušník předloží obdobný doklad.
SLOŽENÍ KOMISE

Výběrová komise:

 • Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka Statutárního města České Budějovice, předsedkyně správní rady z. ú.
 • MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje, člen správní rady z. ú.
 • Ing. Petr Maroš, první náměstek primátorky, člen správní rady z. ú.
 • Zuzana Kudláčková, náměstkyně primátorky, členka správní rady z. ú.
 • Bc. Tomáš Kubín, člen správní rady z. ú.
 • Ing. Jiří Suchánek, bývalý ředitel EHMK Plzeň 2015
 • Mgr. Adriana Světlíková, ředitelka Nové sítě 
 • M. Sc. Petr Suška, člen EHMK panelu, člen představenstva Operátor ICT
 • Ing. arch Michal Hladký (SK), ředitel Creative Industry Košice (EHMK 2013)
 • Mgr. Magdalena Müllerová, ředitelka Kanceláře Kreativní Evropa

Poradní komise:

 • MgA Lukáš Průdek, ředitel Jihočeského divadla, p.o.
 • Mgr. Aleš Seifert, ředitel Jihočeské Alšovy Galerie, p.o.
 • Ing. Lukáš Černý, ředitel Budějovice 2028, z.s.
 • zástupce / zástupkyně MKČR

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
16.10.2023

Výběrové řízení je vícekolové

 • O postupu kandidátů/kandidátek z prvního kola rozhodne výběrová komise na základě hodnocení zaslaných podkladů.
 • V druhém kole proběhne ústní pohovor s postupujícími kandidáty.
 • V případě potřeby proběhne i třetí kolo výběrového řízení.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

OSOBNÍ POHOVORY 
10. 11. 2023

Vítězný uchazeč/uchazečka bude na základě doporučení výběrové komise jmenován/a správní radou do funkce ředitele/ředitelky zapsaného ústavu České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028 na funkčního období uvedené v zakládací listině zapsaného ústavu (šestileté funkční období, do roku 2029).

(PERMA)KULTURA
Trvale udržitelný rozvoj kultury

Přihlásit se lze:

PÍSEMNĚ

zasláním na adresu nebo odevzdáním na podatelnu:

Statutární město České Budějovice
Odbor kultury
k rukám Boženy Hořejší
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92 České Budějovice

Obálku označte slovy:

„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028“.

ELEKTRONICKY

Přihlášku lze zaslat do:

Datové schránky: kjgb4yx

Do příkazového řádku „věc“ napište:

„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028“.


Do „poznámky“ napsat:

“k rukám Boženy Hořejší”.

Termín pro zaslání podkladů pro výběrové řízení je do
16. 10. 2023

Další informace k výběrovému řízení mohou poskytnout:

Statutární město České Budějovice

Zuzana Kudláčková
náměstkyně primátorky města pro kulturu
kudlackovaz@c-budejovice.cz

České Budějovice Evropské hlavní město kultury 2028, z.s.

hr@budejovice2028.cz