Kandidatura na EHMK jako příležitost pro větší zapojení obyvatel. Budějovice navštívila zakladatelka nadace Participatory city

Cesta za prestižním titulem pro rok 2028 s sebou přináší možnosti čerpat zahraniční inspiraci nejen na poli umění, kulturních nebo kreativních odvětví. Je ale také příležitostí pro hledání nových podnětů v oblasti kvality “každodenního” života, možností obyvatel podílet se na rozvoji svého města, péči o veřejný prostor a vzájemné vztahy. Právě na tato témata se již 12 let zaměřuje britská expertka Tessy Britton, která se o své zkušenosti přijela podělit s přípravným týmem kandidatury, politickou reprezentací, zaměstnanci a zaměstnankyněmi magistrátu i aktivními obyvateli a obyvatelkami města.

Cílem finálového kola kandidatury je do většího detailu rozpracovat návrhy z úspěšné přihlášky do 1. kola. I proto přijala pozvání spolku Budějovice 2028 zakladatelka nadace Participatory City, Tessy Brittion. Na základě mnohaletého výzkumu a testování v praxi vyvinula model participace, který v rámci jednotlivých městských čtvrtí poskytuje obyvatelům na úrovni “platforem” – fyzických prostor –  podporu. Jejím cílem je odstraňovat bariéry pro zapojení a vytvářet atraktivní příležitosti pro účast všech. Ať už jste student, který má volný každý druhý večer, rodič samoživitel, který musí stíhat kromě rodiny dvě práce, nebo senior, který se chce účastnit jen v dopoledních hodinách.

Ve středu zájmu jsou lidé, jejich potřeby a společné zájmy. Může jít o kurzy vaření a pořádání večeří, hlídání dětí, společnou výtvarnou tvorbu, zahradničení, pletení, opravu či výměnu oblečení. Výzkumy dokládají, že pokud se lidé věnují takovým aktivitám pravidelně, má to pozitivní vliv i na další oblasti života, jako je vzdělání nebo zdraví. Cílem je něco společně vytvářet, a tím budovat vzájemné vztahy. Oproti využívání služeb poskytovaných organizacemi sociálního sektoru (které vedle toho samozřejmě také dál hrají svou roli) se zde obyvatelé stávají aktivními účastníky, což přispívá k posilování pocitu spokojenosti, sebevědomí a rozvoji jejich kreativity. 

"Důležité je vytvářet příležitosti, v rámci kterých se mohou sami obyvatelé podílet na rozvoji svého sousedství – přináší to nejen pocit spokojenosti, ale zvedá to i životní úroveň, zvyšuje kvalitu vztahů v sousedství, snižuje kriminalitu a přispívá k pocitu bezpečí."
zdůraznila během společné diskuze náměstkyně pro pro kulturu Zuzana Kudláčková.

Tessy Britton se ve městě kromě ní a týmu spolku Budějovice 2028 setkala také náměstkem primátorky Tomášem Bouzkem, který je zodpovědný za správu městského majetku, Petrem Vodrážkou, předsedou Územní komise, zaměstnanci magistrátu z odboru kultury, útvaru hlavního architekta, oddělení participativního rozpočtu, nebo sociálního odboru. Prošla s nimi možný přínos rozvoje participace, který probrala také s aktivními obyvateli z Máje, Pražského předměstí nebo Havlíčkovy kolonie.

V České republice je oproti jiným evropským státům nižší úroveň participace a ochota se angažovat ve veřejných záležitostech. Ukazuje se ale, že zapojení lidí v blízkosti jejich bydliště a do aktivit, které se dotýkají jejich každodenního života, může být funkční cestou k jejímu zvýšení. Přístup Participatory city je unikátní v tom, že aktivně odstraňuje možné překážky účasti: do všech aktivit přirozeně zapojuje děti, rodiče tak nemusí shánět hlídání. Dívá se i na dlouhodobé společenské trendy – například 50 % dětí, kterým je dneska 5 let, se dožije 100 let, což s sebou přináší potřebu reorganizace způsobu života a vytváření možností po odchodu do důchodu tak, aby lidé měli co a s kým dělat. Kromě toho

“(...) aby byla naše společnost úspěšná při řešení sociálních problémů a klimatické krize, která je každým dnem naléhavější, musíme navrhnout a vytvořit nové systémy s lidmi a jejich schopnostmi a potřebami v centru pozornosti. Právě ty umožní široké skupině lidí zasazovat se o změny jak na úrovni jednotlivce, tak kolektivu.“
upozorňovala Tessy Britton během své prezentace.

V rámci prvního kola kandidatury tým spolku Budějovice 2028 spolu s odborníky, obyvateli jednotlivých čtvrtí, zaměstnanci Magistrátu i politickou reprezentací zjišťoval, jaké dlouhodobé projekty v oblasti kultury a veřejné sféry by mohly největší mírou život ve městě rozvíjet. Už při tvorbě nové Kulturní strategie v roce 2021 a následně i během přípravy přihlášky na Evropské hlavní město kultury se ukázalo jako velké téma komunitní rozvoj, který bude podporovat sousedské aktivity. Řešením může být namísto podpory mnoha malých iniciativ, které spolu “soutěží” o granty, vytvořit v jednotlivých městských částech prostory, které budou inkluzivně k dispozici pro všechny skupiny obyvatel i jednotlivé iniciativy a spolky. S tím úzce souvisí i téma decentralizace akcí a kulturních institucí, které se v současné chvíli vyskytují primárně v centru města. Jedním z dalších kroků je i zjednodušení účasti obyvatel na rozhodovacích procesech ve veřejné sféře – ať už se jedná o územní skupiny, nebo participativní rozpočty zřizované městem. Výhodou modelu Participatory city je, že je přenositelný na místní kontext tak, aby si je obyvatelé naplnili vlastními potřebami. Jejich podoba a náplň se potom může lišit nejen město od města, ale i čtvrť od čtvrti.

“Ze své zkušenosti s fungováním územních skupin ve městě vidím, že pro obyvatele je důležitá – v tuhle chvíli chybějící – fyzická infrastruktura. Lidé chtějí více příležitostí pro komunitní činnost a sousedské aktivity, které nás propojují s daným místem. Neméně důležitá je možnost podílet se nejen na plánování, ale i řešení problému dané lokality.”
potvrdil během setkání na radnici Petr Vodrážka, předseda územních skupin.

Tým Budějovice 2028 tyto sousedské aktivity a decentralizaci podpořil například svým projektem Kul.turista, který v rámci prvního kola kandidatury na Evropské hlavní město kultury rozžíval jednotlivé části města, ve kterých komunitní činnost zatím není příliš aktivní. Příkladem dobré praxe může být sousedské uskupení Havlinda, které ve svých aktivitách pokračuje “po vlastní ose” a byla, stejně jako další aktivity v rámci 1. kola kandidatury a Kul.turisty, podpořeny Nadací VIA, která se rozvojem komunit v rámci České republiky dlouhodobě zabývá. 

Jaké budou další kroky? Pokud se politická reprezentace rozhodne, že chce podobný projekt realizovat – ať už v případě zisku titulu, nebo bez něj, bude samozřejmě nutné zajistit finanční prostředky. Z městských zdrojů je činnost nadace, která platformy v Británii provozuje, hrazena zhruba z ⅛. V našem kontextu by mohlo být aplikovatelnou příležitostí pro financování schéma New European Bauhaus, které se právě na udržitelný život ve městě a sociální inovace zaměřuje. Je to také příležitost pro společenskou odpovědnost firem – přispět na zlepšení života ve čtvrtích.

Buďte v obraze. Odebírejte novinky
o kandidatuře a kulturní inspiraci

Sledujte naši cestu